# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

پرسش خود را در زمینه ی شرایط شرکت و پذیرش در رشته های کاردانی و کارشناسی بدون کنکور مطرح کنید و پاسخ بگیرید