# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

درس الکترونیک صنعتی دانشجویان را برای کار در زمینه توسعه ، نصب ، آزمایش ، نگهداری و تعمیر سیستمهای برقی و الکترونیکی در تأسیسات صنعتی و تجاری آماده می کند. فارغ التحصیلان برای پیگیری مشاغل در زمینه های دیگر مانند ساخت و ساز و توزیع برق نیز آمادگی دارند.بدون تردید یکی از پایه های پیشرفت امروزین جامعۀ انسانی، الکترونیک و مباحث پیرامونی آن است. در بستر این علم پایه­ ای و بسیار مهم، اختراعات و کارهای بسیاری چهره بسته­ است و جنبۀ صنعتی آن نیز عرصۀ بسیار فناورانه و قابل توجهی است.

الکترونیک صنعتی ترکیبی از قدرت, الکترونیک و کنترل است. قدرت، وسایل قدرت استاتیک و گردنده را که در تولید و انتقال و توزیع توان الکتریکی بکار گرفته می شوند بررسی می کند. الکترونیک، مدارها و وسایل پردازشگر یا پردازنده ی سیگنال ها را بررسی می کند که برای بدست آوردن هدف های کنترلی مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد.کنترل، به بررسی مشخصه های دینامیک و حالت پایدار سیستم با حلقه بسته می پردازد.

مشاغل فارغ التحصیلان:

  1. کارشناس الکترونیک صنعتی
  2. کارشناس قدرت
  3. کارشناس ماشین های الکتریکی