# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

پرسش های متداول + راهنما

به نکات زیر حتماً توجه نمائید :

1- دانشجوی گرامی لطفاً سوالات ذیل به همراه پاسخ ها را با دقت بالا مطالعه کرده و به آنها عمل نمائید.

2- در صورتی که به غیر از این سوالات مشکل دیگری وجود داشت تیکت ارسال نمائید.

3- تیکت هایی که پاسخ آن در ذیل وجود داشته باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.