اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
# علمی شو -

دانشگاه علمی -کاربردی خانه کارگر

تشکیلات استان مازندران

تنها دانشگاه نسل سوم و مهارت ساز و کار آفرین کشور
تنها دانشگاه نسل سوم و مهارت ساز و کار آفرین کشور

هسته فناور سینرژی تحت نظارت "مرکز نوآوری دانـــــاگ"

فناوری - مهارت - اشتغال

# علمی شو - کاربردی شو

دعوت به همکاری